STARTER ZA PILIĆE

STARTER ZA PILIĆE

Potpuna krmna smjesa za ishranu pilića do 21. dan starosti
Sadrži 21% sirovih proteina, nepeletirani
Daje se kao i voda ad libitum